Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Ostateczny protokół z posiedzenia komisji oceny wniosków w projekcie "Start w przedsiębiorczość" - IV nabór

Poniżej zamieszczamy listę uczestników/uczestniczek projektu kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór IV).   WAŻNE: Informację o wynikach oceny i dalszych krokach związanych z zarejestrowaniem działalności i podpisaniem umowy Uczestnicy projektu otrzymają odrębną korespondencją. Załączniki ...

Dodatkowy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ogłasza dodatkowy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.   Termin naboru wniosków: 14.08.2018 r. – 16.08.2018 r. do godz. 14:00   Do rozdysponowania pozostała kwota 6.245,20 zł w ramach limitu środków  Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych w 2018 r. na realizację zadań  w...

Informacja o VIII naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami "Własny biznes - to możliwe II"

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż od dnia 09.08.2018 roku do dnia 23.08.2018 roku  prowadzi nabór wniosków, wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami o przyznanie jednorazowych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej , w ramach projektu „Własny biznes - to możliwe II", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy , ...

Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami („Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że od dnia 03.08.2018 roku do dnia 17.08.2018 roku  prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami (zaświadczenie z ZUS/KRUS, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach a także decyzji o wykreśleniu z ewidencji działań gospodarczych) w ramach projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie...

BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY! DZIAŁAJ, ZAŁÓŻ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ! Posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub jesteś osobą długotrwale bezrobotną

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie od dnia 01.08.2018r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu - aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych niepełnosprawnych - aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych *   *długotrwale bezrobotny – osoba pozostająca  w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę