Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami ("Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim")

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że od dnia 24.04.2018 roku do dnia 11.05.2018 roku  prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami (zaświadczenie z ZUS/KRUS, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach a także decyzji o wykreśleniu z ewidencji działań gospodarczych) w ramach projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie...

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ogłasza nabór do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Wstępny protokół z posiedzenia komisji oceny wniosków - III nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w projekcie "Start w przedsiębiorczość"

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu (nabór III) w ramach projektu Partnerskiego realizowanego z Miejskim Urzędem  Pracy w Lublinie oraz Lubelską Fundacją Rozwoju pt. „Start w przedsiębiorczość". Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania...

Ostateczna lista uczestników projektu

Ostateczna lista uczestników projektu dot. Formularzy rekrutacyjnych złożonych w okresie od 19.02.2018 r. do 12.03.2018 r. i spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie. Projekt Restart II- program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości ...

Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy - rekrutacja kandydatów do projektu - stanowisko glazurnik

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie nr 2 w Lublinie, poszukuje 50 osób chętnych do nowego projektu pt. „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy": 30 mężczyzn i 20 kobiet. Projekt jest skierowany dla osób po 30 roku życia posiadających status osoby bezrobotnej, które spełniają przynajmniej jeden z dwóch kryteriów: nie pracowały nieprzerwanie w okresie ostatnich 12 miesiącach, są rolnikami (posiadają gospodarstwo rolne...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę