Zakończone - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Programy zakończone

Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich"

Program Regionalny „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich"   realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 2015 roku w sprawie realizacji w województwie lubelskim Programu Regionalnego „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich"...

Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich"

Program Regionalny „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich"   realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 2015 roku w sprawie realizacji w województwie lubelskim Programu Regionalnego „Aktywizacja...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim (II)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku realizuje projekt pozakonkursowy pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim (II)", w ramach  Działania 1.1Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (II)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie oraz Filie w Bełżycach i Bychawie realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 pt. Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (II) Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 173 osób w...

Moje perspektywy 2013

Projekt systemowy „Moje perspektywy"   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Praca z ochroną środowiska w tle – program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że realizuje projekt „Praca z ochroną środowiska w tle – program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"  Program...

Moje Perspektywy 2014

Projekt systemowy  „Moje perspektywy"  jest realizowany w ramach umowy ramowej Nr POKL.06.01.03-06-008/08-00, z dnia 16 kwietnia 2008 r.,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności...

Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim

„Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim"   Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,   realizowany...

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie został zaproszony do II etapu projektu pilotażowego „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy".   Jednym z powiatów, który ze względu na osiągnięte rezultaty został zaproszony do przeprowadzenia II etapu testów przez Komisję Wyboru Powiatów...

„Europejska jakość w zawodzie” Nr projektu 2012-1-PL1-LEO02-27744

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że z dniem 10.09.2012 r., rozpoczął  realizację projektu pt. „Europejska jakość w zawodzie" finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu sektorowego „Leonardo da Vinci" wchodzącego w skład programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe...

"PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów" - parner

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że jest Partnerem projektu Stowarzyszenia POSTIS z Lublina. Partnerami są również: Areszt Śledczy w Lublinie, PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Zawodowego Sp. z o.o. Innowacyjny projekt pt.  „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie...

„Outplacement dla oświaty” nowa perspektywa dla nauczycieli i pracowników oświaty - parner

Jesteś nauczycielem lub pracownikiem sektora oświaty? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, odbycie stażu zawodowego lub uzyskać dotację na założenie własnej firmy? Weź udział w projekcie „Outplacement dla oświaty". Rekrutacja trwa od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2015 roku.   O udział...

Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych - parner

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie jest partnerem przy realizacji projektu "Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych - innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej"   Projekt jest realizowany od lipca 2012r. do grudnia 2014r. przez firmę  Ecorys Polska Sp. z o.o.  i jest współfinansowany ze środków Unii...

Program Regionalny „Ludzie Młodzi”

Program Regionalny „Ludzie Młodzi"   realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 12 grudnia 2014 roku w sprawie realizacji w województwie lubelskim Programu Regionalnego „Ludzie Młodzi" pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Lublinie oraz Powiatowymi Urzędami Pracy...

Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim - partner

Zapraszamy do udziału w projekcie bezrobotne kobiety w wieku 18-24 lat i w wieku 50+, a w szczególności tych, którzy: są długotrwale bezrobotni (tzn. w przeciągu ostatnich 24 miesięcy byli zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy przez co najmniej 12 miesięcy) pochodzą z terenów wiejskich Aby pomóc Państwu w...

Bez granic po sukces zawodowy – program szkoleniowo–stażowy dla osób bezrobotnych z Powiatu Lubelskiego

Harmonogram działań w projekcie:   1.09.2013r. rozpoczęcie rekrutacji do projektu ( I grupa), oraz wdrożenie informacji o projekcie ( prasa, stacja radiowa, jednostki organizacyjne Powiatu Lubelskiego ); 15.10.2013r. wyłonienie instytucji szkoleniowej w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji "Kursu...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim (I)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt  „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim (I ) "  jest  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie...

CZAS NA PRACĘ

W ramach projektu  „Czas na pracę …"  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie  obejmuje wsparciem 63 osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Lubelskiego i zarejestrowane w PUP w Lublinie lub w filiach w Bychawie i Bełżycach, które należą do jednej z dwóch kategorii odbiorców: długotrwale bezrobotni pomiędzy 25 a 40 rokiem życia, ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę