Zakończone - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Programy zakończone

Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie oraz Filie w Bełżycach i Bychawie realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku realizuje projekt pozakonkursowy pt. „Aktywizacja osób...

Obrazek dla: Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (III)

Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie oraz Filie w Bełżycach i Bychawie realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego...

Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich"

Program Regionalny „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich"   realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 2015 roku w sprawie realizacji w województwie lubelskim Programu Regionalnego „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich"...

Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich"

Program Regionalny „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich"   realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 2015 roku w sprawie realizacji w województwie lubelskim Programu Regionalnego „Aktywizacja...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim (II)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku realizuje projekt pozakonkursowy pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim (II)", w ramach  Działania 1.1Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (II)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie oraz Filie w Bełżycach i Bychawie realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 pt. Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (II) Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 173 osób w...

Moje perspektywy 2013

Projekt systemowy „Moje perspektywy"   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Praca z ochroną środowiska w tle – program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że realizuje projekt „Praca z ochroną środowiska w tle – program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"  Program...

Moje Perspektywy 2014

Projekt systemowy  „Moje perspektywy"  jest realizowany w ramach umowy ramowej Nr POKL.06.01.03-06-008/08-00, z dnia 16 kwietnia 2008 r.,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności...

Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim

„Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim"   Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,   realizowany...

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie został zaproszony do II etapu projektu pilotażowego „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy".   Jednym z powiatów, który ze względu na osiągnięte rezultaty został zaproszony do przeprowadzenia II etapu testów przez Komisję Wyboru Powiatów...

„Europejska jakość w zawodzie” Nr projektu 2012-1-PL1-LEO02-27744

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że z dniem 10.09.2012 r., rozpoczął  realizację projektu pt. „Europejska jakość w zawodzie" finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu sektorowego „Leonardo da Vinci" wchodzącego w skład programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe...

"PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów" - parner

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że jest Partnerem projektu Stowarzyszenia POSTIS z Lublina. Partnerami są również: Areszt Śledczy w Lublinie, PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Zawodowego Sp. z o.o. Innowacyjny projekt pt.  „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie...

„Outplacement dla oświaty” nowa perspektywa dla nauczycieli i pracowników oświaty - parner

Jesteś nauczycielem lub pracownikiem sektora oświaty? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, odbycie stażu zawodowego lub uzyskać dotację na założenie własnej firmy? Weź udział w projekcie „Outplacement dla oświaty". Rekrutacja trwa od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2015 roku.   O udział...

Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych - parner

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie jest partnerem przy realizacji projektu "Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych - innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej"   Projekt jest realizowany od lipca 2012r. do grudnia 2014r. przez firmę  Ecorys Polska Sp. z o.o.  i jest współfinansowany ze środków Unii...

Program Regionalny „Ludzie Młodzi”

Program Regionalny „Ludzie Młodzi"   realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 12 grudnia 2014 roku w sprawie realizacji w województwie lubelskim Programu Regionalnego „Ludzie Młodzi" pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Lublinie oraz Powiatowymi Urzędami Pracy...

Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim - partner

Zapraszamy do udziału w projekcie bezrobotne kobiety w wieku 18-24 lat i w wieku 50+, a w szczególności tych, którzy: są długotrwale bezrobotni (tzn. w przeciągu ostatnich 24 miesięcy byli zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy przez co najmniej 12 miesięcy) pochodzą z terenów wiejskich Aby pomóc Państwu w...

Bez granic po sukces zawodowy – program szkoleniowo–stażowy dla osób bezrobotnych z Powiatu Lubelskiego

Harmonogram działań w projekcie:   1.09.2013r. rozpoczęcie rekrutacji do projektu ( I grupa), oraz wdrożenie informacji o projekcie ( prasa, stacja radiowa, jednostki organizacyjne Powiatu Lubelskiego ); 15.10.2013r. wyłonienie instytucji szkoleniowej w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji "Kursu...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę